.....     založeno   roku   1894     .....

 
 

   

 

 

V naší obci se v měsíci červenci roku 1893 sešel zatímní komitét pro zřízení sboru dobrovolných hasičů, sestavený ze stoupenců dobrovolného sboru. Tomu bylo uloženo, aby ,,sborové stanovy vypracoval a předložil ke schválení". Stanovy byly potvrzeny v říjnu 1893. Sboru však byly dodány a v r. 1894 a schváleny na první schůzi, která se konala 4. února 1894.
Na této ustavující schůzi byl zvolen výbor hasičského sboru. Starosta Josef Laštovka, místostarosta Václav Batěk, jednatel Václav Slavík (1895- Václav Průcha, 1899 - Ivo Kutílek), pokladník Petr Štolcbart, velitel Jan Vokoun, podvelitel Jan Škrabal, revizor účtů Prokop Levý a Václav Nohovec. Tohoto roku čítal sbor 14 členů činných, 6 zakládajících a 12 přispívajících.

Na žádost sboru se v únoru 1894 obecní zastupitelstvo usneslo koupit pro sbor stříkačku a výzbroj pro činné členy. Od firmy Holman a Jeřábek byla v Plzni zakoupena stříkačka a 72 m hadic za 606 zlatých. Ležiště bylo postaveno na drahách za vsí, dřevo na ně daroval hrabě Valdštějn. Sbor z počátku přináležel k župě Plzeňské, od r. 1907 k župě Podkokšínské (Blovické).

První příležitost k zásahu proti ohni se našemu sboru naskytla 13. května 1894, kdy vypukl požár v čp. 43. Shořelo obytné stavení, stáje a stodola, odkud požár vyšel. Od té chytla sousedící, též došky krytá stodola v čp. 15. Členové sboru neměli dosud stříkačku, která byla dodána opožděně proti úmluvě s dodávající firmou.

V říjnu 1894 se konalo slavnostní svěcení stříkačky a první veřejné cvičení u zvoničky. Za patronku při svěcení stroje byla požádána slečna Fritshová, dcera majitele velkostatku ve Štěnovicích JUDr. Ludvíka Fritshe, který ochotně vyhověl přání a sám se také zúčastnil. Sboru daroval 50 zlatých a byl věnován čestným členem.

R. 1895 se sbor zúčastnil záchranných prací při požáru ve Štáhlavech, kde hořel panský ovčín.

R. 1900 v srpnu byl konán kurz hasičské školy, do níž byl vyslán člen Josef Bittengl a na schůzi sboru podal zprávu o průběhu kurzu.

R. 1901 na členské schůzi poukázal velitel na špatný stav ležiště. Bylo postavené nové a to ve vsi před bývalou kovárnou. Téhož roku byla založena při sboru pohřební pokladna.

R. 1902 byl zde konán župní sjezd, kdy bylo pořádáno cvičení zdejšího sboru i některých sborů okolních.

V srpnu 1903 byl konán sjezd Československého hasičstva v Praze. Aby sborová pokladna mohla přispět přihlášeným členům, uspořádala učitelský sbor odpolední koncert a večer věneček. Čistý výtěžek byl 49 K a byl věnován účastníkům sjezdu.

R. 1905 byla konána sadová slavnost na počest 75. narozenin císaře a krále Františka Josefa I. Vzhledem k tomu, že se náš sbor slavnosti zúčastnil, obdržel 142 K, které věnoval na založení císařského sadu na Bambousku. Funkce se vzdal jednatel Ivo Kutílek a nastoupil Josef Bittengl.

R. 1906 bylo objednáno od firmy Smekal v Praze 1 berlovka, lékárnička, vůz na hadice a 50m hadic č. 6. Byli voleni noví funkcionáři na období 1907-1908. Starosta Václav Batěk, místostarosta Vojtěch Nekola, podvelitel Josef 4ervený, jednatel Josef Bittengl, pokladník Petr Štolcbart, revizor účtů Josef Lajpold a Jan Škrabal.

R. 1907 zemřel starosta sboru Václav Batěk a zvolen byl Vojtěch Kule. Také se vzdal funkce jednatel Josef Bittengl a novým zvolen Josef Lajpold. Ku svému vzdělání odebíral sbor odborný časopis ,,Hasičské rozhled" a politický časopis ,,Plzeňský Obzor". Členové se scházeli každý týden ve středu večer, kdy byly články předčítány. Správou knihovny byl pověřen Václav Suchý st.

R. 1908 byli zvoleni do funkce - starosta Vojtěch Kule, velitel a zbrojmistr Vojtěch Nekola, podvelitel Josef Červený, pokladník Petr Štolcbart, revizor účtů Vojtěch Lajpold a Vojtěch Kašpar, jednatel Jan Niebauer, místopředseda Otto Pech.

R. 1909 byl založen sbor hasičů v Nebílovském Borku, takže z našich řad vystoupili členové z této obce. V tomto roce začal také sbor odebírat časopis ,,Vzdělání lidu" s přílohou ,,Vzkříšení".

R. 1910 byly do vedení sboru zvoleni - starosta Vojtěch Kule, velitel Josef Červený, náměstek velitele Josef Bittengl, dozorce náčiní Vojtěch Nekola, pokladník Vojtěch Kilbergr, jednatel Jan Niebauer a Václav Suchý, revizor účtů Martin Liška, František Kilbergr a Jan Škrabal. V tomto roce dostal sbor podporu z hasičského základu pro věcné potřeby 120K a obecní zastupitelstvo se usneslo koupit 2 nové žebříky a dát do pořádku ležiště a skladiště. Na návrh jednatele byla zřízena nemocenská pokladna. Obecní zastupitelstvo také zakoupilo nové pracovní obleky. Činnost sboru byla udržována písemným stykem se Zemskou ústřední hasičskou jednotou a župní správou. Okresní hejtman v Plzni nařídil, aby byl prováděn předvojenský výcvik hochů starších 14 let. Zemská ústřední hasičská jednota vydala výzvu, aby v náhradu za muže povolané k vojenské službě, byly ve sborech zřizovány ženské odbory k obsluze stříkačky. Ženy se ale nepřihlásily. Byla ustavena tzv. jinošská družina z hochů od 13 let (15 členů).

R. 1913-1914 byly konány přípravy na oslavy 500. výročí upálení Mistra Jana Husa, které byly r. 1915. Na žádost sboru byl od Obecního úřadu přidělen pozemek, kde byla zasazena lípa, pojmenovaná ,,Lípa Husova". Byla zasazena na Drahách u rokle.

Po ukončení války byli na valné hromadě zvoleni funkcionáři - starosta Vojtěch Kule, velitel Josef Kilbergr, náměstek velitele Václav Batěk, revizor účtů Jan Rous, František Kilbergr a Jan Kilbergr, jednatel Václav Suchý, pokladník Josef Suchý, dozorce náčiní Vojtěch Nekola. Později z funkce odstoupil jednatel Václav Suchý, starosta Vojtěch Kule a velitel Josef Kilbergr. Noví činovníci zvoleni nebyli.

R. 1920 připadl podle stanoveného pořadí župní hasičský sjezd do Losiné. Sjezdu se zúčastnil také zemský hasičský dozorce přítel Hrdlička, který prohlídl spisy i výzbroj a vše shledal v náležitém pořádku. Funkce jednatele se ujal opět Václav Suchý, který se vrátil ze Slovenska. Starostou zvolen Jan Rous, velitelem Josef Červený, náměstkem Václav Batěk, pokladníkem Jan Kilbergr.

R. 1924 byly konány oslavy k 30.letému trvání sboru. Při té příležitosti bylo provedeno praktické a ukázkové cvičení.

R. 1927 zvoleni do funkce - starosta Jan Rous, velitel Josef Červený, jednatel Václav Škrabal, pokladník Vojtěch Kilbergr.
V prosinci byla konána poslední schůze v hostinci Františka Štolcbarta, další konány v hostinci Františka Fremra.

R. 1930 se začalo diskutovat o koupi motorové stříkačky. Byly provedeny volby činovníků:  starosta Jan Rous, velitel Josef Červený, náměstek velitele a pokladník Josef Bittengl, jednatel Vojtěch Kilbergr, vzdělavatel Václav Nohovec ml., dozorce náčiní Vojtěch Nekola. Bylo rozhodnuto o ukončení nemocenského pojištění, v případě nemoci bude členům vyplacena jednorázová podpora.

V r. 1932 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta za 34 000 Kč. Aby mohla být stříkačka převzata, muselo se obecní zastupitelstvo zaručit za správné splacení stanovených splátek. Sbor měl hotovost pouze 9407 Kč, ale stříkačka byla přesto zakoupena. Napomohlo tomu pořádání Staročeských Májí, příjem ze zábavy, z posvícenské zábavy a také finanční dar od pojišťovny Slavie. Sbor měl tedy k dispozici 14653 Kč. První splátka činila 16 000 Kč - 13 000 Kč dal sbor a 3 000 Kč půjčil Václav Batěk.

R. 1933 byla stříkačka slavnostně převzata a bylo uskutečněno cvičení. Aby bylo možné ukončit splátky, pořádali se různé zábavy a divadelní představení. I přesto ale nebylo možné splátku zaplatit, proto Alois Boček zapůjčil 5000Kč.

R 1933 byli zvoleni - starosta Václav Nohovec, velitel Josef Bittengl, náměstek Václav Škrabal, jednatel Vojtěch Kilbergr, pokladník Alois Boček, dozorce náčiní František Nekola, vzdělavatel Václav Nohovec ml, revizor účtů Martin Liška, Václav Lor a Vladimír Maloch.

R. 1934 byla obec Losiná přeřazena z okresu Blovického do okresu Plzeňského. Bylo ujednáno, aby sbor ze župy Blovické přešel do župy Plzeňské. Byl vydán nový cvičební a služební řád.

R. 1935 daroval, válečný invalida z války 1914-18, Eduard Škrabal sboru, k příležitosti svých 50. narozenin, 1000 Kč. Výbor se usnesl, že obnos nebude použit na běžná vydání, ale bude uložen na zvláštní vkladní knížku, jako fond Eduarda Škrabala. V případě nemoci jej muže Eduard Škrabal využít na své léčení a v případě úmrtí, bude jej využito na pohřební výlohy a pohřeb vypraví sbor. Eduard Škrabal zemřel r. 1960 a pohřeb byl vypraven na náklady sboru.

R. 1936 byli zvoleni - starosta Václav Nohovec, četař a dozorce náčiní František Nekola, pokladník Alois Boček, vzdělavatel Václav Nohovec ml. V říjnu požádal sbor zastupitelstvo úřadu o poskytnutí záruky na zakoupení osobního auta k hasičským i zdravotním účelům. Byla poskytnuta záruka ve výši 10 000 Kč.

R. 1937 byla sjednána kupní smlouva se zástupcem Škodových závodů v Plzni o koupi osobního 6-ti sedadlového automobilu Praga Mignonza. Zaplacení bylo možné jen obnovením dluhopisu u Kampeličky ve Chválenicích. Vozidlo bylo pojištěno u vzájemné hasičské pojišťovny v Praze. Za převoz k lékaři nebo do nemocnice byl stanoven poplatek 30 Kč. Řidičem byl jmenován Vojtěch Kašpar. Byl zvolen nový pokladník Jan Kule. Alois Boček se odstěhoval.

R. 1938 byla naše vlast nucena postoupit rozsáhlé pohraniční území nacistickému Německu.

Rok 1939 byl ještě horší. Byli jsme zapojeni do protektorátu Čechy a Morava. Německé vojsko obsadilo území Čech a Moravy. Spolková činnost byla podřízena policejnímu dozoru. Byly zakázány schůze, hasičům povolovány jen tzv. technické porady. Z nařízení úřadů muselo být odhlášeno auto. K požárním účelům byl stanoven pořadník koňského spřežení. Osvobozením Československa spojeneckými armádami skončilo 6ti leté kruté období nacistické okupace. Do funkce byli zvoleni - starosta Václav Škrabal, velitel Vojtěch Kašpar, náměstek velitele Václav Suchý, vzdělavatel František Čipera, jednatel Vojtěch Kilbergr, pokladník Adolf Neliba, dozorci náčiní František Nekola a Ladislav Duník, náčelník samaritánů Josef Bittengl.

R. 1948 byli zvoleni - předseda Václav Škrabal, náměstek předsedy Bohumil Suchý, velitel Václav Suchý, jednatel František Čipera, náměstek velitele Jan Fremr, pokladník Václav Bláha, vzdělavatel Václav Nohovec, dozorce náčiní František Nekola.

R. 1951 proběhla reorganizace všeho hasičstva a změněn i název organizace na ,,Místní jednota Svazu českého hasičstva". Zvoleni byli - předseda Adolf Neliba, místopředseda Bohumil Suchý, organizační referent Josef Fiala, výcvikový referent Václav Suchý, jednatel Miloslav Suchý, pokladník Václav Bláha, osvětový referent František Čipera, samaritán Josef Suchý, preventivní ochranář Ladislav Duník, referent dorostu Václav Batěk, odbor školení Jan Fremr, revizor účtů Václav Škrabal a Josef Vacek.

R. 1954 se slavilo 60. výročí založení. Plánované cvičení se pro stále trvající déšť nekonalo. Byla také zakoupena siréna za 1126 Kčs a nový motor k autu za 1900 Kčs.

R. 1956 obsadilo družstvo žen i dorostenek pod vedením Marie Richterové roz. Baslové první místo. Byl pořádán zájezd Dobříš - Slapy - Konopiště - Praha. Zvoleni funkcionáři - předseda Václav Batěk, 1. místopředseda a velitel Jarmil Vavrejn, 2.místopředseda a zástupce velitele Bohumil Suchý, jednatel Vladislav Tomrdle, pokladník Václav Bláha, kulturní referent Vojtěch Kilbergr, organizační referent Václav Benda, referent prevence Vojtěch Kašpar, výcvikový referent Miloslav Suchý.

V r. 1958 byl místo Jarmila Vavrejna zvolen velitelem Bohumil Suchý.

R. 1960 byli zvoleni - předseda Václav Batěk, velitel Bohumil Suchý, jednatel Jarmil Vavrejn, organizační referent Vladislav Tomrdle, preventista Bohumil Vacek, zbrojmistr Josef Rajtmajer, referent mládeže Josef Kašpar, pokladník Václav Bláha, revizor účtů Vojtěch Kašpar a Vojtěch Kilbergr.

R. 1961 funkci předsedy převzal Václav Bláha a dosavadní předseda převzal funkci pokladníka.

R. 1964 bylo oslaveno 70. výročí založení

V r. 1968 byl zvolen předsedou Václav Batěk a pokladníkem Jan Vavřička.

R. 1969 byl ve znamení oslav 75. výročí založení sboru. Oslavy byly konány v hostinci u Kraftů.  Předseda OVSPO Kotěšovec předal plaketu čestného uznání Václavu Bláhovi a Bohumilu Suchému.

R. 1970 byli zvoleni - předseda Bohumil Vacek, náměstek předsedy Václav Batěk, velitel Josef Kašpar, zástupce velitele Bohumil Suchý, jednatel Vojtěch Kilbergr, pokladník Jan Vavřička, referent prevence Petr Štolcbart, organizační referent Václav Vůch, technický referent Jan Matulka, referent CO Václav Benda, referent mládeže Jarmil Vavrejn, referentka žen Jaroslava Fialová, revizní komise Vladislav Tomrdle, Josef Velíšek a Václav Lhoták.

R. 1976 byl zvolen - předseda Bohumil Vacek, místopředseda Václav Batěk, velitel Jiří Kvídera, referent politické výchovy Bohumil Suchý, referent prevence Petr Štolcbart, kulturní referent Václav Batěk ml., jednatel Václav Valm, hospodář Jan Vařička, referent mater. techn. Jan Matulka, referent branné výchovy Jiří Loula, referent mládeže Josef Kašpar, referentka žen Jaroslava Fialová, revizní komise Vladislav Tomrdle, Václav Lhoták a Václav Benda. Naši mladší požárníci, žáci i žačky, se zúčastnili soutěže ,,Plamen“, pod vedením Josefa Kašpara a Miloslava Matase.

V r. 1978 byla výroční členská schůze konána již v novém kulturním domě.

R. 1980 byli zvoleni - předseda Bohumil Suchý, místopředseda Jan MAtulka, velitel Josef Kašpar, zástupce velitele Václav Fremr, jednatel Václav Valm, preventista Bohumil Vacek, hospodář Jiří Kvídera, kulturní referent Václav Batěk, referent mládeže Jiří Loula, Jan Vavřička a Miloslav Matas. V tomto roce nám byl okresní inspekcí požární ochrany přidělen přívěs, vybavený motorovým přenosným čerpadlem s veškerým příslušenstvím.

R. 1981 dostali odznak zdatnosti mladí požárníci Jan Matulka, Libor Vavřička, Jiří Fremr, Petr Hanus, Jiří Loula a Pavel Nohovec.

R. 1984 se konaly oslavy 90. výročí založení sboru. Naši požárníci předvedli použití staré i soudobé moderní techniky.

R. 1987 nám bylo přiděleno požární vozidlo A30, které odpovídalo současným podmínkám a požadavkům požární ochrany.

V r. 1991 byla zakoupena velmi výkonná cisternová stříkačka Tatra 148 - především zásluhou jednatele sboru Josefa Filipa. Tím se podstatně zvýšila akceschopnost zásahové jednotky, protože bylo možné úspěšně zasáhnout proti požáru i v místech, kde nebyl pohotově dostatečný zdroj vody. Kromě toho jsme z vlastních zdrojů zakoupili nářadí pro hasičskou zbrojnici za téměř 5000 Kčs. Také byla opravena historická stříkačka z r- 1894, která byla opět schopna provozu.

V letech 1993-1994 se vedení sboru soustředilo především na zajištění oslav 100. výročí založení. Ve výboru byl - starosta Stanislav Bittengl, místostarosta Bohumil Suchý, velitel Václav Vůch, zástupce velitele Václav Suchý, jednatel Josef Filip, hospodář Jiří Kvídera, organizační referent Jaroslav Bečvařík, kronikář Vladislav Tomrdle, revizní komise Václav Valm, Jiří Richter, Václav Lhoták, Jan Matulka a Václav Nekola.

 

 

 
 

 

Aktuálně     l     Historie     l     Soutěže     l     V. jednotka     l     Technika     l     Fotogalerie     l     Kontakty

 

©   www.sdhlosina.cz   ©